facebook

Публична защита на Костадин Костадинов в Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН

Петък, 01 Септември 2017

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 13 септември 2017 г. от 14.00 ч. в зала 19  на ул. „Московска“ 6А ще се проведе открито заседание за защита на дисертационния труд “Русините в Централна Европа – история и съвременност” на Костадин Тодоров Костадинов, задочен докторант, към секция „Етнология на социализма и постсоциализма“, в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност Етнография.

Научен ръководител: доц. д-р Владимир Пенчев

Научно жури:

Председател на журито: доц. д-р Николай Вуков

Членове на журито:

проф. д.и.н. Пламен Павлов

доц. д.ф.н. Николай Папучиев

проф. д-р Ана Кочева

доц. д-р Владимир Пенчев

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИЕФЕМ – БАН на ул.  „Московска“ 6А и са публикувани на интернет страницата на Института: http://iefem.bas.bg/конкурси/защити/.