facebook

Обяви и конкурси

Институтът по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски” - БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност „професор“
10 Януари 2018
Заседание на научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” на Яна Алексиева от Институт по математика и информатика
04 Януари 2018
Заседание на научно жури за присъждане на академична длъжност „доцент” по научна специалност Етнография – младежките субкултури в ИЕФЕМ – БАН
20 Декември 2017
Заседание на научно жури за присъждане на академична длъжност „доцент” по научна специалност Етнография – постсоциалистическите трансформации на всекидневната култура в ИЕФЕМ – БАН
20 Декември 2017
Заседание на научно жури за защита на дисертационен труд на Георги Христов Добринков от ИМИ – БАН
19 Декември 2017
Защита на дисертация за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в Институт за гората при БАН
07 Декември 2017
Защита на дисертация за придобиване на образователна и научна степен "доктор" в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН
06 Декември 2017
Заседание на научно жури за присъждане на академична длъжност „професор” на доц. д-р Владимир Георгиев Пенчев от ИЕФЕМ – БАН
04 Декември 2017
Заседание на научно жури за присъждане на академична длъжност „професор” на доц. д.и.н. Ружа Георгиева Нейкова от ИЕФЕМ – БАН
04 Декември 2017
Заседание на научно жури за присъждане на академична длъжност „професор” на доц. д-р Румяна Лазарова от ИМСТЦХА – БАН
04 Декември 2017
Заседание на научно жури за присъждане на академична длъжност „доцент” на гл.ас. д-р Божидар Живов от ИМСТЦХА – БАН
04 Декември 2017
Обява № 63-00-346/30.11.2017 г. за продажба на търг с тайно наддаване на транспортно средство /движима вещ/ - Моторна косачка тип трактор – СТН – 210 ХР, собственост на БАН.
02 Декември 2017
Световната федерация на учените обявява конкурс за едногодишни стипендии за млади учени
01 Декември 2017
Заседание на научно жури за присъждане на академична длъжност „професор” в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН на доцент дфн Николай Александров Томов
30 Ноември 2017
Заседание на научно жури за присъждане на академична длъжност „доцент” в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН на гл. асистент д-р Светла Валентинова Цветкова
30 Ноември 2017
Защита на дисертация за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ на Виктория Атанасова от ИФТТ – БАН
29 Ноември 2017
Конкурси за професор в секция „Обработка и анализ на биомедицински сигнали и данни“, за доцент в секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия“ и за доцент в секция „Биоинформатика и математическо моделиране“ към Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН
29 Ноември 2017
Защита на дисертация за придобиване на образователна и научна степен "доктор" в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН
28 Ноември 2017
Публикуване на документи във връзка с конкурс за професор в Института по биофизика и биомедицинско инженерство - БАН
27 Ноември 2017
Защита на дисертационен труд на МИЛЕНА ТАНЕВА ГЕРГАНОВА от секция „Фотовъзбудими мембрани“ в Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН
21 Ноември 2017
Конкурс за заемане на академична длъжност
21 Ноември 2017
Защита на дисертационен труд на Денис Чикуртев от ИИКТ-БАН
20 Ноември 2017
Защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор” в ИИКТ-БАН
08 Ноември 2017
Втора покана за кандидатстване на учени и служители за мобилности по програма ЕРАЗЪМ+
07 Ноември 2017
ИДП при БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ по професионално направление 3.6. Право
07 Ноември 2017
Институтът по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски” – БАН обявява конкурс за „доцент“
07 Ноември 2017
Защита на дисертационен труд на Кристина Тодорова Павлова от Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН
31 Октомври 2017
Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в Института по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. А. Балевски” - БАН
26 Октомври 2017
Процедура за придобиване на научната степен доктор на Георги Стоянов Илиев
24 Октомври 2017
Финансова група „Карол“ отпуска годишна стипендия за български млад учен
19 Октомври 2017