facebook

Приети документи

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН (Приет на 54-то заседание на ОС на 28.03.2011 г.)

pdfПравилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН (Приет на 54-то заседание на ОС на 28.03.2011 г.)