facebook

Приети документи

Правилник за сключване на договори за научно-приложни проекти/задачи от постоянните научни звена на БАН с външни възложители

Българска академия на науките
 О Б Щ О   С Ъ Б Р А Н И Е

Финансово – икономически експертен съвет

ПРАВИЛНИК ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРОЕКТИ/ЗАДАЧИ ОТ ПОСТОЯННИТЕ НАУЧНИ ЗВЕНА НА БАН С ВЪНШНИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този правилник урежда общите правила в БАН при сключване на договори за изпълнение на научно-приложни проекти/задачи между Постоянните научни звена (ПНЗ) на БАН и външни възложители.

Чл. 2. При сключване на договори с външни възложители, които прилагат валидирани за Република България специфични правила за финансиране на научно-приложни проекти (Национален фонд “Научни изследвания”, Европейски програми, програми на НАТО и др.), се прилагат съответните специфични правила.

Чл. 3. Сключването на договори по този правилник не може да противоречи на законодателството в Република България.

ІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ И ФОРМИРАНЕ НА КОЛЕКТИВ

Чл. 4. (1) От страна на изпълнителя договорите се сключват от директора на ПНЗ на БАН. Ръководителят на научноизследователския колектив писмено декларира съгласието си, подписвайки единия екземпляр на договора.
(2) Договорите трябва да съдържат основните реквизити съгласно действащото в Р.България законодателство.

Чл. 5. (1) За изпълнението на сключен договор директорът на ПНЗ издава възлагателна заповед, съдържаща:
1. Имената на ръководителя на научноизследователския колектив;
2. Срок за изпълнение – начален и краен;
3. Финансова план-сметка на проекта; 
4. Списък на научноизследователския колектив;
5. План-програма за изпълнение на проекта. 
(2) В научноизследователския колектив могат да бъдат включвани и лица извън ПНЗ на БАН.
(3) В хода на изпълнение на проекта ръководителят на колективa и/или директорът могат да предлагат промени в състава на колектива, за които след постигната обща договореност, директорът на ПНЗ издава допълнителна възлагателна заповед.
(4) Ръководителят на научноизследователския колектив и директорът на ПНЗ носят солидарна отговорност за изпълнението на сключения договор.

ІІІ. ЦЕНООБРАЗУВАНЕ, РЕГИСТРАЦИЯ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА

Чл. 6. (1) Цената на договора и начинът на плащане се договарят между двете страни.
(2) При условията, определени в договора и/или в закон, клаузите на договора могат да бъдат изменени по взаимно съгласие на страните чрез допълнително споразумение, което става неразделна част от договора.

Чл. 7. Всички договори, сключени по този Правилник, се регистрират в ПНЗ като “Задачи по сключени договори с външни възложители”.

Чл. 8. (1) За всеки сключен договор се открива и води отделна счетоводна партида, която се закрива с приключването на договора. 
(2) Разходите по партидата се правят само по искане на ръководителя на  колектива, с разрешение на директора.
(3) Средствата по договора се разходват съгласно утвърдената финансова план-сметка. 
(4) Размерът и предназначението на отчисленията за ПНЗ се определят съгласно Допълнение към този Правилник, прието от Научния съвет и утвърдено от Директора на съответното ПНЗ.
(5) Закупените със средства на договора материални и нематериални активи, с изключение на предназначените за доставка на Възложителя, са собственост на ПНЗ. Членовете на научноизследователския колектив имат предимство при ползването им след приключване на договора.
(6) Възнагражденията на членовете на научноизследователския колектив се определят от неговия ръководител, съгласно финансовата план-сметка и правилата на приетото допълнение към този правилник, и се изплащат в съответствие с утвърдената в ПНЗ процедура.

ІV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.9. (1) Този Правилник е задължителен за ПНЗ на БАН.
(2) Всяко ПНЗ на БАН разработва и приема свое Допълнение към този Правилник, в което се определят:
1. Видът и размерът на отчисленията за ПНЗ от цената на сключените договори.
2. Предназначението на отчисленията.
3. Начинът за изплащане на възнагражденията на колектива.
Горните параметри се определят за всички договори на ПНЗ, сключени съгласно чл.1 и чл.2 на настоящия Правилник.

Чл.10. Научните и финансовите резултати от изпълнението на договори, сключени с външни възложители, се отразяват в годишните отчети на ПНЗ.

Чл.11. Този Правилник е приет на 11-то заседание на V-то ОС на БАН на 08.12.2008 г., влиза в сила от датата на неговото приемане и отменя приетия Правилник за договаряне на научно-приложни задачи от самостоятелните научни звена на БАН от 09.05.2005 г.