facebook

Приети документи

Правила за работа на петото Общо събрание на БАН

Българска академия на науките
О Б Щ О С Ъ Б Р А Н И Е

П Р А В И Л А 
ЗА РАБОТА НА ПЕТОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БАН


Р а з д е л 1

ОБЩИ ПРАВИЛА

Чл. 1. Дейността на Общото събрание на БАН (ОС) се осъществява въз основа на Закона за БАН, Устава на БАН и тези правила.
Чл. 2. ОС може да работи, ако броят на вакантните места не надвишава една четвърт от общия брой на членовете му, определен според чл. 8 ал. 2 от тези правила.
Чл. 3. На всеки член на ОС се издава служебна карта, подписана от Председателя на БАН, даваща достъп до всякакъв вид информация за дейността на БАН и нейните звена.
Чл. 4. (1) Членовете на ОС са длъжни да участват в неговите заседания.
(2) Членовете на ОС са длъжни да се регистрират преди началото на всяко заседание на ОС. Ако в един ден се провеждат повече от едно заседания, регистрирането се прави преди всяко от тях. При предварително напускане на заседание се уведомява регистрацията на ОС.
(3) При фактическа или предстояща невъзможност за участие в заседанията на ОС всеки член на ОС е длъжен писмено да уведоми ръководството на ОС за причините.
(4) По време на заседание председателстващият може да прави извънредна поименна проверка на присъстващите. Резултатът от нея се прилага към протокола от заседанието.
(5) Контролът и отчетността по предходните алинеи на този член се осъществяват от ръководството на ОС. То е длъжно, при поискване от ОС, да предоставя пълна информация за присъствието на членовете на ОС на негови заседания.
Чл. 5. (1) Новоизбрано ОС може да бъде свикано на първо заседание, ако е изтекъл срокът за избиране на неговите членове, определен от Председателя на БАН по чл. 25 ал. 1 т. 8 от Устава на БАН, и редовно са избрани не по-малко от две трети от общия брой на членовете му.
(2) Първото заседание на новоизбрано ОС се свиква от Председателя на БАН на основание чл. 18 ал. 2 от Устава на БАН и се председателства от него. Заседание може да се състои, ако присъстват не по-малко от две трети от общия броя на членовете на ОС. На това заседание се избира ръководство на ОС.
Чл. 6. На последното заседание на ОС преди неговото разпускане или саморазпускане ръководството на ОС внася доклад за дейността на ОС през неговия мандат.


Р а з д е л 2

МАНДАТ НА ОС И НЕГОВИТЕ ЧЛЕНОВЕ

Чл. 7. Мандатът на всяко ОС е четири години.
Чл. 8. (1) Членовете на ОС се избират от общите събрания на учените на постоянните научни звена в БАН по реда на чл. 14 ал. 2, 3 и 4, чл. 25 ал. 2 т. 8 и във връзка с чл. 36 т. 2 от Устава на БАН.
(2) Общият брой на членовете на ОС се определя към момента на насрочване на избори за ново ОС от Председателя на БАН по реда на чл. 25 ал. 2 т. 8 от Устава на БАН в съответствие с нормите за представителност според чл. 14 ал. 2 от Устава и с научния състав на постоянните научни звена в този момент. Този брой остава непроменен до следващи избори за ОС освен ако бъде променен по реда на следващата алинея.
(3) Промени в общия брой на членовете на ОС и преразпределяне на местата между постоянните научни звена на БАН може да се прави със специално решение на ОС само във връзка със закриване, преустройство и създаване на постоянни научни звена в БАН. Промените и преразпределянето става по предложение на Председателя или Управителния съвет на БАН.
(4) Спазването на Устава на БАН, тези правила и решенията на ОС по ал. 3 от този член при формирането на състава на ОС и неговата легитимност се установяват от постоянна Мандатна комисия към ОС, избрана по реда на чл. 33 и 34 на тези правила.
Чл. 9. (1) Предсрочно прекратяване на членство в ОС става:
1. По собствено желание на основание чл. 15, ал. 1, т. 1 от Устава на БАН чрез писмена оставка, внесена на заседание на Общото събрание на учените от съответното постоянно научно звено. Оставката не се гласува. Прекратяването на членството се счита от датата на събранието. Копие от протокола на събранието се изпраща на ОС.
2. При фактическа или предстояща невъзможност да се участва в работата на ОС повече от три месеца, на основание чл. 15, ал. 1, т. 1 от Устава на БАН, чрез подаване на оставка по предходната точка или на основание чл. 15 ал. 1 т. 2 от Устава на БАН, с решение на ОС по писмено предложение на ръководството на ОС. При достатъчна информация такова предложение може да се внесе и без писмено уведомяване по чл. 4 ал. 3 от тези правила.
3. При фактическо неучастие в работата на ОС повече от три заседание в течение на една година без основателни причини, на основание чл. 15 ал. 2 т. 2 от Устава на БАН, с решение на ОС по писмено предложение на ръководството на ОС. Основателността на причините се преценява от ОС. Несъвпадение между поименната проверка и началната регистрация на член на ОС, за което липсва уведомление според чл. 4 ал. 2, се счита за отсъствие от цялото заседание.
4. При отзоваване по реда на избирането на основание чл. 15 ал. 1 т. 3 от Устава на БАН, с решение на Общото събрание на учените от съответното постоянно научно звено. Копие от протокола на събранието се изпраща на ОС.
5. При напускане на БАН, на основание чл. 15 ал. 1 т. 4. Постоянното научно звено в седемдневен срок изпраща на ОС съобщение, че негов представител в ОС е напуснал БАН.
(2) Предложенията за прекратяване на членство в ОС по точки 2 и 3 от предходната алинея се изпращат в писмена форма на съответния член на ОС и съответното научно звено не по-късно в срок от една седмица преди внасянето им в ОС.
(3) Решението на ОС за прекратяване на членство в ОС по точки 2 и 3 от алинея (1) на настоящия член се изпраща на съответния член на ОС и на съответното постоянно научно звено в срок от една седмица.
Чл. 10. (1) ОС може да се саморазпусне преди изтичане на мандата си.
(2) Решение за саморазпускане на ОС се взема с явно поименно гласуване и мнозинство повече от половината от общия брой на членовете на ОС.
Чл. 11. При изтичане на мандата му и при саморазпускане на ОС то продължава да изпълнява функциите си до първото заседание на новоизбраното ОС.


Р а з д е л 3

РЪКОВОДСТВО НА ОС

Чл. 12. (1) Ръководството на ОС се състои от председател, двама заместник-председатели и секретар.
(2) Ръководството на ОС се избира с тайно гласуване и мнозинство повече от половината от общия брой на членовете на ОС по реда на чл. 18 ал. 2 и чл. 19 от Устава на БАН.
(3) Кандидатури за членове на ръководството на ОС се издигат от членовете на ОС. Самоотводи се приемат без гласуване. Отводи на издигнати кандидатури не се допускат.
Чл. 13. Мандатът на членовете на ръководството на ОС изтича заедно с мандата на ОС.
Чл. 14. (1) Освобождаване на член на ръководството на ОС става:
1. По собствено желание чрез внасяне на писмена оставка на заседание на ОС. Оставката не се гласува;
2. По писмено предложение от най-малко една десета от общия брой на членовете на ОС чрез тайно гласуване по реда на чл. 12 ал. 2 от тези правила;
3. При прекратяване на членството в ОС в съответствие с чл. 15 ал. 1 от Устава на БАН или раздел 2 на тези правила.
(2) Членове на ръководството на ОС, освобождавани по т.т. 1 и 2 от предходната алинея, изпълняват задълженията си до избиране на техни заместници в ръководството на ОС.
(3) Попълването на освободени места става по реда на чл. 12 от тези правила.
Чл. 15. Ръководството на ОС:
1. Организира работата и води документацията на ОС;
2. Организира работата с писмата, постъпили до ОС и 
ръководството на ОС;
3. Отговаря за спазването на тези правила;
4. Осигурява оперативна връзка на ОС с другите ръководни органи 
на БАН;
5. Подпомага комисиите и експертните съвети към ОС в работата
им;
6. Води отчет за изпълнението на решенията на ОС;
7. Изпълнява и други задачи, възложени му от Устава на БАН или 
с решение на ОС.


Р а з д е л 4

ВОДЕНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА

Чл. 16. ОС се свиква на заседание по решение на самото ОС, от председателя на ОС, по писмено искане на най-малко една десета от общия брой на членовете му и по писмено искане на Председателя на БАН. Датата и часът на заседанието се определят от ОС или от неговото ръководство.
Чл. 17. (1) Заседание на ОС може да се състои, ако присъстват повече от половината от общия брой на неговите членове.
(2) Заседанията на ОС се водят от председателя или от заместник-председател на ОС.
(3) На заседанията на Общото събрание се води стенографски протокол, по едно копие от който се предоставя на разположение в читалнята на Централната библиотека на БАН и в служба “Деловодство и архив” на Централно управление на БАН до 10 дни след утвърждаването му, а оригиналният протокол се пази в архива на Общото събрание. В интернет страницата на Общото събрание, която е част от общата интернет страница на БАН, се публикуват решенията от заседанията на Общото събрание на БАН. 
(4) Към оригиналния стенографски протокол се прилагат всички първични писмени материали, внесени на заседания на Общото събрание на БАН, по които са взети решения.
(5) След изтичане мандата на Общото събрание на БАН, по реда на чл. 11 от тези правила, Ръководството на Общото събрание на БАН предава с приемателно предавателен протокол в служба “Деловодство и архив” всички оригинали от стенографските протоколи от заседанията на Общото събрание на БАН с приложените към тях първични писмени материали.
(6) Централно управление на БАН осигурява бюджетна издръжка на две половин щатни бройки за привличане на технически сътрудник и интернет – специалист за обслужване на Общото събрание на БАН.
Чл. 18. Заседанията на ОС са открити. Достъп в залата имат освен членовете на ОС, също и поканени от Ръководството на ОС гости, технически лица, представители на средствата за масова информация. Местата на балкона се заемат свободно.
Чл. 19. (1) Всяко заседание на ОС започва с приемане на дневен ред.
(2) При приемане на дневния ред или по време на самото заседание ОС може да вземе решение за часа за закриване на заседанието. В такъв случай неразгледаните въпроси от дадения дневен ред се отлагат за следващото заседание.
(3) Постоянна точка от дневния ред на заседанията на ОС са “питания на членове на ОС до ръководството и Управителния съвет на БАН”. Питанията се отправят писмено или устно. Отговор се дава не по-късно от следващото заседание на ОС.
(4) При определяне на дневния ред за следващото заседание се вземат предвид само писмените предложения, постъпили не по-късно до 5 работни дни преди датата на заседанието. След заседание на Ръководството на Общото събрание за утвърждаване на дневния ред, утвърдените писмени материали се изпращат на членовете на Общото събрание най-късно 2 работни дни преди заседанието. 
Чл. 20. В началото на заседание всеки член на ОС може да поиска да бъдат прочетени решенията от предишното заседание или части от тях.
Чл. 21. (1) Изказвания по обсъждан въпрос се правят само след получаване на думата от председателстващия заседанието.
(2) Думата за изказване се иска от място с вдигане на ръка или с писмена заявка. Думата се предоставя по реда на заявките.
(3) Член на ОС може да прави изказване по даден въпрос само един път на заседание.
Чл. 22. Освен на едно изказване всеки член на ОС има право и на едно обяснение, допълнение или реплика по даден обсъждан въпрос.
Чл. 23. (1) По процедурен въпрос, свързан с реда за водене на заседанието, думата се предоставя незабавно освен ако събранието се намира в положение на гласуване.
(2) Процедурни предложения се подлагат на гласуване незабавно, след като се даде думата на един член на ОС, който е против направеното предложение, ако има такъв.
(3) При няколко едновременно постъпили процедурни предложения те се гласуват в следния ред:
1. Предложение за прекратяване на заседанието;
2. Предложение за отлагане на заседанието;
3. Предложение за обявяване на почивка;
4. Предложение за прекратяване или отлагане на разискванията по обсъждания въпрос;
5. Други процедурни въпроси.
Чл. 24. Продължителността на изказванията по обсъждан въпрос е не повече от пет минути, а по процедурен въпрос, както и при обяснение, допълнение или реплика - до две минути, ако ОС не вземе други решение.
Чл. 25. За да поддържа реда на заседание на ОС и за да осигурява неговото делово протичане, председателстващият има право да отнема думата след еднократно предупреждение в следните случаи:
1. При отклоняване от обсъждания въпрос;
2. При неспазване на чл. 21 ал. 3 от тези правила;
3. При изтичане на времето за изказване, обяснение, допълнение или реплика;
4. При нарушаване на академичния тон, грубости и неаргументирани нападки и лични обиди към присъстващи и неприсъстващи на заседанието лица.


Р а з д е л 5

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ ОС

Чл. 26. (1) ОС може да взема решения, ако заседанието е редовно по смисъла на чл. 17 ал. 1 от тези правила.
(2) Преди вземане на конкретно решение всеки член на ОС може да поиска проверка на кворума.
Чл. 27. ОС взема решения по смисъла на чл. 16 ал. 1 от Устава на БАН само въз основа на писмено внесени в ръководството му проекторешения.
Чл. 28. (1) Проекторешения за промени в Устава на БАН и тези правила могат да внасят:
1. Управителният съвет на БАН;
2. Групи от най-малко една трета от общия брой на членовете на ОС.
(2) Проекторешения по други въпроси могат да внасят:
1. Ръководството на БАН;
2. Управителният съвет на БАН;
3. Комисии и експертни съвети към ОС в кръга на своите задачи;
4. Ръководството на ОС;
5. Групи от най-малко десет членове на ОС.
Чл. 29. (1) ОС взема решения с явно гласуване и обикновено мнозинство, т.е. повече от половината от присъстващите освен в случаите, когато в Устава на БАН или в тези правила е предвидено друго.
(2) Гласуването е лично. Всеки член на ОС има един глас. Гласува се “за”, “против” и “въздържал се”.
(3) Тайно гласуване се осъществява с бюлетини, изготвени за конкретния случай. Гласуването се провежда от Мандатната комисия към ОС и резултатите се отчитат от нея.
(4) Всеки член на ОС има право да оспори резултатите от завършило гласуване. Ако гласуването е било явно, повтаря се незабавно. Резултатът от повторното гласуване е окончателен. Ако гласуването е било тайно, ОС незабавно избира своя контролна комисия от пет души, която проверява списъците и бюлетините, с които е гласувано, преброява повторно гласовете и съобщава резултата на ОС. Решението на комисията е окончателно.
(5) Бюлетините от тайното гласуване се съхраняват до изтичане мандата на Общото събрание на БАН, след което се унищожават с протокол на Мандатната комисия, избрана по реда на чл. 8, ал. 4 от тези правила.
Чл. 30 (1) Внесените в ръководството на ОС проекторешения се прочитат на най-близкото по време заседание на ОС.
(2) Решение по внесено проекторешение се взема на следващото заседание.
(3) При проекторешения с пряко отношение към оперативната дейност и управление на БАН ръководството на ОС е длъжно да поиска становището на Управителния съвет на БАН по въпроса. Ръководството на ОС внася такива проекторешения в залата заедно със становището на Управителния съвет.
(4) Проекторешенията се докладват на заседание на ОС от вносител на предложението.
Чл. 31. (1) Ако към едно проекторешение постъпят предложения за поправки в текста, първо се гласува поправката, най-отдалечена по смисъл от първоначалния текст. След гласуване на поправките проекторешението се гласува в приетата окончателна редакция.
(2) Предложения по един и същ въпрос се гласуват по реда на тяхното постъпване.
(3) Ако по даден въпрос са гласувани няколко предложения и нито едно не е получило необходимото мнозинство, двете предложения с най-много гласове се подлагат на повторно гласуване. Резултатът от повторното гласуване е окончателен.
Чл. 32. Взетите от ОС решения се изпращат на Управителния съвет на БАН за сведение и за осигуряване на изпълнението им на основание чл. 24 ал. 1 т. 2 от Устава на БАН.


Р а з д е л 6

КОМИСИИ И ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ КЪМ ОС

Чл. 33. (1) За осъществяване на своята работа на основание чл. 16 ал. 1 т. 6 от Устава на БАН ОС избира свои постоянни и временни комисии и общоакадемични експертни съвети.
(2) За членове на комисиите се избират членове на ОС.
(3) За членове на експертните съвети се избират академици, член-кореспонденти, хабилитирани учени и доктори на науките на основна работа в БАН, както и външни експерти. Най-малко половината от членовете им са членове на ОС.
(4) Мандатът на временните комисии и експертните съвети към ОС се определя при тяхното създаване и не може да надхвърля мандата на ОС.
Чл. 34. (1) В решението на ОС за създаване на комисия или експертен съвет се определя:
1. Брой на членовете;
2. Основни цели и задачи;
3. Основни права и задължения;
4. Мандат (за временните комисии и експертните съвети);
5. Механизъм за контрол върху дейността им.
(2) Членовете на комисиите и експертните съвети се избират по предложение на членове на ОС, ръководството на ОС, председателя и Управителния съвет на БАН с явно гласуване и обикновено мнозинство.
(3) Съставът на всяка комисия или експертен съвет може да бъде променян през време на техния мандат с решение на ОС.
Чл. 35. (1) Всяка комисия и експертен съвет към ОС избира свой председател и приема правилник за своята работа, които се утвърждават от ОС.
(2) Председателят отговаря за изпълнението на задачите на комисията или експертния съвет. Той може да внася в ОС, съвместно с ръководството на ОС, проекторешения за освобождаване на членове от съответната комисия или експертен съвет.
Чл. 36. (1) Решенията на комисиите и експертните съвети към ОС се изпращат на ОС и представляват мнения, становища, препоръки и проекторешения по предмета на тяхната дейност.
(2) Комисиите към ОС и експертните съвети имат право да искат всякаква информация от звената на БАН в кръга на своите задължения. Резултатите от работата на комисиите и експертните съвети са за ползване само от ОС.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Тези правила влизат в сила от датата на приемането им от Петото Общо събрание на БАН. 
§2. Изпълнението на тези правила се възлага на Ръководството на ОС на БАН.
§3. Терминът “общ брой на членовете на ОС”, използван в тези правила, е равнозначен на термина “списъчен състав на ОС”, използван в Устава на БАН.

Тези правила са приети от Общото събрание на БАН на основание на Закона за БАН от 2 октомври 1991 г., чл. 3, ал. 1, чл. 4 и 5 и Устава на БАН от 29 юни 1992 г., на чл. 17, и във връзка с т. 4 от Преходните разпоредби на Временните процедурни правила за работата на ОС на БАН от 2 декември 1991 г., на неговото 56 заседание, проведено на 12 април 1993 г., изменени и допълнени с решение на 33-то заседание на ІV -то ОС на БАН от 21 януари 2008 г. и 2-то заседание на V –то ОС на БАН от 12 май 2008 г.