facebook

Приети документи

Правилник за определяне на условията и реда на настаняване на служители в жилищния фонд на БАН
ПРАВИЛНИК за набиране и разходване на средства в партида "Развитие"
Процедурни правила за избор на председател на Българската академия на науките
Правила за избор на представители на Общото събрание на БАН в Съвета на настоятелите на БАН
Правилник за работа на Общото Събрание на БАН
Правилник за избиране на чуждестранни членове на БАН
Правилник за избиране на почетни членове на БАН
Правилник за избиране на академици (действителни членове) и член- кореспонденти (дописни членове) на БАН
Правилник за работата на КОМИСИЯТА ЗА НАУЧНА ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЯ ПРИ VI ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БАН
Правилник за работата на Комисията за Връзки с обществеността при VI Общо Събрание на БАН
Правилник за работата на Комисията за нормативни и общоакадемични актове при VІ-то общо събрание на БАН
Правилник за дейността на Комисията по академична собственост към Общото събрание на българската академия на науките
Правилник за работата на Комисията по академична етика към Общото събрание на БАН
П р а в и л н и к за работата на финансово-икономическата комисия (ФИК) при Общото събрание на БАН
П р а в и л н и к за работата на Комисия по международно и европейско сътрудничество при VІ-то Общо събрание на БАН
Правилник за дейността на КОМИСИЯ ЗА МЛАДИ УЧЕНИ (КМУ) към VІ-то ОС на БАН
Правилник за присъждане на наградите на млади учени в БАН
Правила за отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи от самостоятелните звена на БАН
Методически указания за атестиране на научно-техническия и научно-помощния персонал, приети от УС на БАН
Методически указания и базисна атестационна карта за учен в БАН, приети от ОС на БАН на 19.04.2010г. (обновени на 20.05.2010г.) / .XLS формат
Правила за провеждане на избор на директори на самостоятелни звена на БАН
Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН
Методически указания и базисна атестационна карта за учен в БАН, приети от ОС на БАН на 19.04.2010г. (обновени на 20.05.2010г.)
Правилник за регистриране, закрила и използване на обектите на интелектуална собственост в Българска академия на науките (приет на 16-то заседание на ОС на 22.06.2009 г.)
Правилник за осъществяване на стопанската дейност в Българската академия на науките и нейните самостоятелни звена (приет на 16-то заседание на ОС на 22.06.2009 г.)
Правила за изпълнение на решения на Общото събрание на БАН относно извършване на структурни промени в БАН и преустройство на нейни самостоятелни научни звена
Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН (Приет на 54-то заседание на ОС на 28.03.2011 г.)
Правилник за дейността на Централно управление на Българската академия на науките
Правилник за сключване на договори за научно-приложни проекти/задачи от постоянните научни звена на БАН с външни възложители
Правила за работа на петото Общо събрание на БАН