Процедурни правила за избор на Председател на БАН 2016г.

Протокол от заседание на Мандатната Комисия

 

 

Чл.-кор. Николай Милошев

Акад. Юлиан Ревалски