facebook

Седма рамкова програма на Европейския съюз

Анализът на участието на БАН в настоящата Седма Рамкова програма,  за периода от нейния старт през 2007 г. до края на 2009, изготвен на базата на ежегодно постъпващата информация от всички звена,  утвърждава тенденциите от предходните Рамкови програми.  С всяка изминала година се увеличава броят на звената на БАН, които се включват в Програмата, било със свои предложения за проекти, било като членове на международни консорциуми, подготвили и депозирали проекти, или просто само чрез участието на  отделни свои учени във вече утвърдени проекти. Увеличава се броят на успешните проекти, като се запазва делът на БАН – средно 40-50 % от общия брой успешни български проекти.
И така, докато през 2007 г., първата година от действието на Седма Рамкова програма,  резултатите от участието на БАН са доста скромни:
–  Брой подадени проекти: 200 /подготвени от 48 звена/;
–  Брой утвърдени проекти: 25 /подготвени от 16 звена/;
–  Привлечени европейски субсидии: 1,1 млн. евро.
то година по-късно, в края на 2008 г., резултатите за двете години вече са:
-  Общ брой подадени проекти: 300, с участието на 61  звена;
-  Брой утвърдени проекти: 74, с  успешното участие на 32 звена (увеличение близо три пъти за една година);
-  Привлечени европейски субсидии: 7 млн. евро (увеличение с 6 млн евро за една година).
 Тенденцията за увеличаване броя на подадените и утвърдени проекти, както и на размера на европейското финансиране се запазва и през 2009 г., третата година от участието на БАН в Седма Рамкова програма.
Общо за периода 2007-2009г.  резултатите са както следва:
- Брой подадени проекти: 420, подготвени от 62 звена;
- Брой утвърдени проекти: 104, подготвени от 40 звена;
- Привлечени европейски субсидии: 9 403 729 евро.
Сред най-успешните звена на БАН, участвали в 7 РП до момента са: Института по океанология-Варна (с 22 подадени проекта, от тях - 12 успешни и привлечена сума от 1 656 894 евро) и Института по паралелна обработка на информацията (с 26 подадени проекта, 15 успешни от тях и привлечена сума от 1 529 163 евро).
Непосредствено след тях се нарежда Централната лаборатория по обща екология (с 12 подадени проекта,  4 успешни от тях и 1 100 720 евро),  Институтът по микробиология (с 13 подадени проекта, 4 от тях успешни за 972 651 евро), ИЯИЯЕ (с 38 подадени проекта, 12 успешни и 400 000 евро), ИБИР (с 8 подадени проекта, само 1 успешен от тях, но за внушителната сума от 442 500 евро), ИОХЦФ (с 11 подадени, 4 успешни от тях за 400 772 евро), ИЕЕС (със 7 подадени проекта, 3 успешни за 391 940 евро), Институтът по социология (с 8 подадени проекта, 3 успешни проекта и сума от 367 192 евро).
Трябва да се отбележи фактът, че 39 учени и администратори  от системата на БАН са членове на Националната мрежа за координация и консултации на участието на България в 7-та РП, създадена от МОМН през 2007 г., било в качеството си на Национални представители на България в Програмните комитети или на Национални контактни лица по различните приоритети на 7 РП. Те подпомагат участието на българската научна общност в Програмата, като периодично организират национални информационни дни за различните тематични направления, част от тях - със съдействието на Институционалното бюро за Рамковите програми на ЕС в Дирекция „Международна дейност”-БАН-ЦУ.
Институционалното бюро продължава да полага усилия за подпомагане участието в 7 РП на учените от БАН. През м.юли  2010 г. започна работа виртуален „Консултантски офис”. Виртуалният консултантски офис предоставя компетентни консултации за учени от БАН, които  подготвят проект по 7 РП, или желаят да участват в 7 РП, но имат нужда от консултация и съвет, тъй като до момента не са кандидатствали за финансиране по Програмата. В консултантския офис работят на доброволни начала експерти, които са част от Националната контактна мрежа по 7 РП.