facebook

Шеста рамкова програма на Европейския съюз


УЧАСТИЕ НА УЧЕНИТЕ ОТ БАН В ШЕСТА РАМКОВА ПРОГРАМА ЗА НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (2002-2006 г.)


Участието на учените от БАН в Шеста рамкова програма (6-та РП)  се разширява прогресивно в периода от нейното действие (2002-2006 г.).  Учените от БАН са подали общо 460 проекта, от които  са  утвърдени за финансиране 132 (среден процент на успеваемост 28.7 %).
Резултатите от научноизследователската и технологична дейност по проекти, финансирани от Европейската комисия по различните подпрограми на 6-та РП са:
- 652 научни публикации;
- 32 трансфера към производствени фирми (10 в България и 22 в чужбина в страни като Германия, Англия, Белгия, Италия, Испания, Полша и др.);
- регистрация на 11 патента.
Във връзка с изпълнението на спечелените проекти в различните звена на БАН за целия четиригодишен период от действието на Програмата са привлечени европейски субсидии  в размер на 11 801 364 евро. С други думи, близо две трети от платената от България такса за участие в 6-та РП ( 17,5 млн евро ) е възстановена, благодарение само на успешното участие на учените от БАН в нея.

 Утвърдените проекти се разпределят по приоритети както следва:

6-ти приоритет “Устойчиво развитие, екосистеми” 31
2-ри приоритет “Информационно общество” 22
3-ти приоритет “Нанотехнологии и нови материали” 12
7-ми приоритет “Граждани и общество” 12
Човешки потенциал и мобилност-Мари Кюри дейности 10
ЕВРАТОМ 12
JRC ( Обединения научен център на ЕС) 12


Един от значимите успехи, свързан с участието на БАН в 6-та РП са спечелените  допълнително още пет проекта за Центровете за превъзходство (“Centres of Excellence”). Така, заедно със създадените вече по 5-та РП, в БАН се намират осем  от общо единадесетте за България Центрове за превъзходство, обединени  в Асоциация на Центровете за превъзходство на БАН, включваща:
* Център за устойчиво развитие и управление на Черноморската система  (CESUM-BS) - към Института по океанология, Варна, с ръководител ст.н.с.  Снежана  Мончева (5-та РП);
* Център “ Информационни технологии” ( BIS-21+ +), с ръководител акад. Кирил  Боянов (6-та РП) -  към Института по паралелна обработка на информацията  (продължил дейността на Центърa “Българско информационно общество в 21- и век” (BIS-21), с ръководител проф. Иван Димов (5-та РП) ;
* Център за портативни и аварийни източници на енергия (POEMES) към  Института по електрохимия и енергийни системи, с ръководител проф. Здравко  Стойнов (5-та РП);
* Български център за слънчева енергия (BGCSE) - към Централната лаборатория  по слънчева енергия и нови енергийни източници, с ръководител  проф.Петко  Витанов (5-та РП);
* Център за устойчива околна среда (BEOBAL) - към Института за ядрени  изследвания и ядрена енергия, с ръководител чл.-кор. Й. Стаменов (6-та РП)  (продължил дейността на Центъра за високопланински мониторинг  (HIMONTONET) (5-та РП);
* Център “Укрепване на изследователския и технологичен капацитет в  областта на наноструктурирани тънки слоеве твърди и свръхтвърди  покрития” (RTCNANOHARD) - към Института по приложна физика,  Пловдив, с  ръководител ст.н.с. Румен КАКАНАКОВ (6-та РП); 
* Център за многофункционални материали и нови процеси с екологична  насоченост (MISSION) - към Института по обща и неорганична химия, с  ръководител проф. Константин ХАДЖИИВАНОВ (6-та РП);
* Център “Наноструктури в обемни и повърхностни фази” (NANOPHEN) -  към  Института по физикохимия, с ръководител ст.н.с. Елена МИЛЕВА (6-та РП).