facebook

Пета рамкова програма на Европейския съюз


УЧАСТИЕ НА УЧЕНИТЕ ОТ БАН В ПЕТА РАМКОВА ПРОГРАМА ЗА НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 1999 – 2002 г.

България получи за първи път пълноправен достъп до европейските рамкови програми с участието си в Пета рамкова програма. Учените от БАН представиха научно-технологични проекти на високо съвременно ниво и с общоевропейско значение. Още през първите две години от участието ни в 5 РП, разходите за членски внос по Програмата бяха възстановени, което в основната си част това е заслуга на учените от БАН. В периода март 1999 г.- декември 2002 г. учени от БАН са подали 285 предложения за участие в 8-те тематични подпрограми (LIFE "Качество на живота", IST "Информационно общество", GROWTH "Устойчив растеж", EESD "Енергия и околна среда"), 3-те хоризонтални (INCO2 "Утвърждаване международната роля на научните изследвания на ЕС", SME's "Малки и средни предприятия и иновации", IMPROVING "Подобряване на човешкия потенциал за научни изследвания) подпрограми, паралелната програма за ядрени изследвания ЕURATOM, както и по линия на JRC (Обединени научноизследователски центрове на ЕС). От утвърдените за финансиране от ЕС общо 249 български проекта за целия период, 116 са на учени от Българската академия на науките.

    
Участие на БАН в Пета рамкова програма: 

година подадени предложения утвърдени проекти на БАН
1990/2000 г. 124  30 (0т общо 90 за България)
2000/2001 г. 194 44 (От общо 126 за България)
2001/март 2002 г. 270 80 (От общо 180 за България)
1999/2002 г. (данни към март 2003) 285 116 (От общо 249 за България)


   
Проекти, одобрени за финансиране от ЕС по отделните подпрограми:

Качество на живота (LIFE) 10 проекта
Информационно общество (IST) 12 проекта
Устойчив растеж (GROWTH) 6 проекта
Енергия и околна среда (EESD) 30 проекта
Ядрена енергетика (EURATOM) 6 проекта
Утвърждаване международната роля
на европейските научни изследвания (INCO2)
13 проекта
5 Conferences
8 R&D Networks
Иновации и МСП (SMEs) 2 проекта
IMPROVING 24 проекта
16 R&D Networks
6 Marie Curie fellowships
3 Conferences
JRC 3 проекта

    
Един от най-значимите успехи в участието на БАН в Петата рамкова програма са спечелените проекти за 5 Центъра за висококласни научни изследвания (Centres of Excellence) от общо 6 за България. Това са, както следва:
- ИО, Варна – Център за устойчиво развитие и управление на Черноморския регион CESUM-BS, с ръководител ст.н.с. Снежана Мончева;
- ЦЛПОИ – Център “Българско информационно общество в 21-и век” BIS-21, с ръководител проф. Иван Димов
- ЦЛЕХИТ – Център за портативни и аварийни източници на енергия POEMES, с ръководител проф. Здравко Стойнов
- ЦЛСЕНЕИ – Български център за слънчева енергия  BGCSE, с ръководител проф. Петко Витанов
- ИЯИЯЕ – Център за високопланински мониторинг HIMONTONET (към Европейската мрежа от високопланински обсерватории), с ръководител проф. Йордан Стаменов.