facebook

Седма рамкова програма на Европейския съюз

7fplogoСедма рамкова програма на Европейския съюз (2007-2013 г.) е основният инструмент на Европейския съюз за финансиране на научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности.

 

Седма рамкова програма на Европейския съюз (2007-2013 г.) е основният инструмент на Европейския съюз за финансиране на научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности. Тя е насочена към изграждане на интегрирано Европейско изследователско пространство (ЕИП) за постигане на дълготраен и устойчив икономически растеж. Програмата подкрепя провеждането на върхови научни изследвания в нововъзникващи области на познанието; стимулира най-добрите научни колективи в Европа и техни партньори да провеждат съвместни научни изследвания в съвременни направления; активно подкрепя създаването на нова генерация талантливи млади учени, които да останат в Европа и да работят за постигането на конкурентоспособна икономика, базирана на знанието и уменията. Седма рамкова програма насърчава обвързването на научната политика с другите политики на Общността – заетост, регионално развитие, конкурентоспособност и иновации. Седма рамкова програма (7 РП) се реализира чрез четири големи програми - сътрудничество, идеи, хора, капацитети и пета конкретна програма за ядрени изследвания и обучение ЕВРАТОМ. Министерство на образованието, младежта и науката координира Седма рамкова програма за България (http://7fp.mon.bg/ ).

 

Кратко представяне на програмата по структура и бюджети, разпределени в тематичните области ще намерите тук

Европейският портал за иновации и научни изследвания CORDIS предоставя пълна актуална информация за Седма рамкова програма на ЕС, за финансирани проекти  и резултатите от тяхното изпълнение, възможност за регистрация и търсене на партньори (http://www.cordis.europa.eu/home_en.html)

Национална контактна мрежа и представители на България в Програмните комитети на Седма рамкова програма на Европейския съюз:

Националните контактни лица са разпределени в двадесет направления, съобразно тяхната област на експертиза. Те поддържат и разпространяват актуална информация за 7 РП; дават консултации за подготовка на проекти както по научната част, така и по техническото оформление и представяне на проекта в ЕК, вкл. по електронната система EPSS.

Представителите на Програмните комитети участват активно при разработване на годишните работни програми, съдействат за вписването на българските научни и технологични приоритети в работните програми и конкурсите по 7РП, съдействат за интегрирането на българската научна общност в Европейското изследователско пространство.

Национална контактна мрежа - http://7fp.mon.bg/page.php?category=383


Отворен интернет достъп до рецензирани и одобрени статии за публикация за научни изследвания, финансирани по 7РП е осигурен чрез пилотният проект "OpenAIRE". Той е създаден на база на изискването на ЕК към участниците в 7 РП за депозиране на публикациите за научни изследвания, финансирани по 7 РП в подходящо институционално или специализирано електронно хранилище/ архив. Пилотният проект осигурява отворен достъп до публикациите 6 или 12 м. след публикуването им (в зависимост от областта, в която за направени научните изследвания).  За повече информация 

 Полезни връзки:


• МОМН - национален координатор по 7 РП:  http://7fp.mon.bg/
• CORDIS електронен портал на ЕК, вкл. за 7 РП www.cordis.europa.eu/fp7
• Актуални конкурси по Седма рамкова програма: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls?
• Регистрация и търсене на партньори за съвместни проекти  http://cordis.europa.eu/fp7/partners_en.html 
• Регистрация оценители https://cordis.europa.eu/emmfp7/index.cfm 
• Фонд „Научни изследвания” http://www.nsfb.net/
• Отворени конкурси на Фонд „Научни изследвания” (http://www.nsfb.net/?id=99
• Програма COST http://www.cost.esf.org/
• Уеб-портал за наука и обучение http://scientix.eu   
• Европейски портал за мобилност на учените http://ec.europa.eu/euraxess/   
• Тематична мрежа НКЛ - Здравеопазване  http://www.healthncpnet.eu/jahia/Jahia/
• Тематична мрежа НКЛ - Храни, с.стопанство, биотехнологии http://www.ncp-bio.net/ 
• Тематична мрежа НКЛ - ИКТ http://www.ideal-ist.net/
• Тематична мрежа НКЛ –Нанотехнологии http://www.nmpteam.com/
• Тематична мрежа НКЛ -Околна среда, вкл. климтични промени http://env-ncp-together.eu/
• Тематична мрежа НКЛ Енергетика http://www.c-energyplus.eu/  
• Тематична мрежа НКЛ – Транспорт  http://www.transport-ncps.net/   
• Тематична мрежа НКЛ –Социални и хуманитарни науки  http://www.net4society.eu/
• Тематична мрежа НКЛ – Космос  http://www.fp7-space.eu/
• Тематична мрежа НКЛ - Сигурност  http://www.seren-project.eu/
• Тематична мрежа НКЛ -  Мобилност-Хора http://www.fp7peoplenetwork.eu/
• Тематична мрежа НКЛ- Изследователски инфраструктури http://www.euroris-net.eu/
• Тематична мрежа НКЛ – МСП  http://www.ncp-sme.net /
• Тематична мрежа НКЛ –Региони на знанието  http://www.ncp-sme.net/
• Тематична мрежа НКЛ – Науката в обществото  http://www.eurosis-project.eu/
• Тематична мрежа НКЛ – Международно сътрудничество http://www.ncp-incontact.eu/   
• Тематична мрежа НКЛ – Евратом http://www.nucleu.net/