facebook

Програма ЕРАЗЪМ

logo-erasmusПрограма Еразъм е част от най-голямата европейска програма за образование и обучение - „Учене през целия живот” (2007-2013 г.)

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ

Програма Еразъм е част от най-голямата европейска програма за образование и обучение - „Учене през целия живот” (Lifelong Learning Programme - LLP). Програмата стартира на 1 януари 2007 година и ще продължи до 31 декември 2013 година. Вече е планирано продължението й, в обновен вид, и след 2013. Понастоящем да участват могат 27-те страни членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция, Швейцария и Хърватия.

Програма Еразъм спомага за изграждането на Европейското пространство за висше образование.

Конкретно програмата има за цел:

- Да подобри качеството и да повиши мобилността на студентите и университетските преподаватели в рамките на Европа, като допринесе за постигането на 3 милиона индивидуални студентски мобилности по програма "Еразъм" до 2010 г.; 

- Да повиши качеството и да стимулира многостранното сътрудничество между висшите образователни институции в Европа; 

- Да подобри прозрачността и съпоставимостта на придобитите в рамките на Европа квалификации във висшето образование; 

- Да повиши качеството и да насърчи сътрудничеството между висшето образование и бизнеса;

- Да благоприятства разработването и трансфера на иновативни практики във висшето образование, включително от една европейска държава в друга; 

- Да съдейства за разработването с помощта на компютърните технологии на иновативни съдържание, услуги, методи на преподаване и практики за Учене през целия живот.


Дейностите по програма Еразъм са централизирани и децентрализирани. Всички видове мобилност са децентрализирани дейности, което означава, че отделните ВУ кандидатстват пред националните агенции на програмата (за България - Център за развитие на човешките ресурси) и сключват договор за всяка отделна година. Физически лица нямат право да кандидатстват, а само институцията, в която учат/работят.

Централизирани са дейностите, за които се кандидатства към Изпълнителната Агенция за образование, аудиовизия и култура на ЕК: Университетска харта „Еразъм", Проекти за разработване на учебни програми, Многостранни проекти за сътрудничество между висшите училища и предприятията, Многостранни проекти за модернизация на висшето образование, Многостранни проекти - Виртуални университети, Мрежи, Съпътстващи мерки.

В програма Еразъм участват само висши училища от държавите членки, притежаващи Университетска Харта "Еразъм". Подписаната с ЕК Разширена Университетска Еразъм Харта на Българска академия на науките дава възможност на всички институти да използват международните си контакти за сключването на двустранни договори по програмата и да получават финансиране за тях, от акад. 2009/2010.
Еразъм идентификационен код на БАН (за всички институти): BG SOFIA30.

МОБИЛНОСТИ

Те са следните видове:

- Студентска мобилност с цел обучение (мобилност на докторанти - SM)

- Студентска мобилност с цел практика (мобилност на докторанти - SP)

- Преподавателска мобилност (за изнасяне на лекции - TM)

- Обучение на преподавателски и административен състав на Академията във европейски висши училища и търговски предприятия (ST)

Мобилностите се основават на двустранен договор между институт на БАН и ВУ в чужбина. Кандидатстване е възможно по всеки един договор стига да е в същата област на знание и институтът, който го е сключил да не възразява. За списък на договорите и начините за сключване на нови, вж. по-долу.

Осъществяват се в рамките на академичната (а не на календарната) година: текущо, това означава от 1 октомври 2011 до 30 септември 2012 (дотогава трябва да приключи всяка една от тях).

Мобилността на докторанти може да бъде не по-малко от 3 месеца (до мах. 12); тази на преподаватели с цел преподаване, на преподаватели с цел обучение или на административен състав с цел обучение е установена на мин. 1 седмица до мах. 6 (като грантът е за 1 седмица).
Еразъм не е донорска програма, което означава, че не покрива  всички възможни разходи/нужди на съответния командирован, а е финансова помощ със, съответно, месечна или седмична ставка, предназначена да покрива породените от мобилността разлики в разходите в страната-домакин. За размера на грантовете вж. по-долу.

КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ДОКТОРАНТИ
ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ

1. Да са граждани на Република България, да са официално признати от България за бежанци или постоянно пребиваващи чужденци.

2. Да владеят езика на приемащата страна или езика, на който ще се води Еразъм обучението. Доказва се със свидетелство за владеене на език; мин. успех от изпита за приемане за докторантура – 4,50.

3. Да отговаря на изискването - всеки студент (за тристепенния цикъл –бакалавър, магистър, доктор) има право само на един Еразъм грант за обучение, един за практика и един за обучение по програмата Мундус.

4. Да са редовна, задочна или свободна докторантура през целия период на мобилността.

Докторантурата не се прекъсва по време на Еразъм мобилността; докторантът запазва както правото си на стипендия, така и задължението за заплащане на редовни академични такси в България. Същевременно не се плаща такса за обучение в чуждестранния университет. Придобитите в чужбина кредити и работата над дисертация се признават за част от обучението в БАН в съответствие с условията в подписаното тристранно споразумение (Learning Agreement) между БАН, докторанта и университета-партньор.

За повече информация вж. по-долу (и особено файла Списък и указания за попълване на документите за мобилност на докторанти).

***

Право на участие в Преподавателската мобилност на програма Еразъм имат всички учени от Българска академия на науките без оглед на тяхната длъжност и научно звание/степен.

Критерии за участие :

1. Качество на предлаганата работна програма.

2. Активност и участие   при    сключването и провеждането    на   двустранното споразумение;

3. Степен на съответствие с предметните области, по които приемащата институция предлага да бъдат изнасяни лекции и провеждани упражнения.

Ръководителите на двустранните споразумения имат предимство при участие в мобилност.

Подписаната и подпечатана Teaching Programme (Преподавателска програма) има ролята на покана. За повече информация вж. по-долу (и особено файла Списък и указания за попълване на документите за преподавателска мобилност).

***

Обучението на преподавателски и административен състав на Академията може да е под формата на участие в конференция, уъркшоп и други; определя се в съгласувания с приемащата страна Work Plan (Работен план). Критериите за участие са както за преподавателска мобилност. За повече информация вж. по-долу (и особено файла Списък и указания за попълване на документите).

Допълнителна информация и необходими документи на: http://www.bas.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&;p=0137&