facebook

Програма COST

logo costCOST - European COoperation in the field of Scientific and Technical Research

COST - European COoperation in the field of Scientific and Technical Research - е първата и най-широка европейска мрежа за координиране на национално финансирани изследователски дейности. Тя се базира на междуправителствена рамка за сътрудничество и е създадена през 1971 г.

Мисията на COST е да засили ролята на Европа в научните и техническите изследвания с мирни цели чрез подкрепа на сътрудничеството и взаимодействието между европейските изследователи.

Стартирайки с ограничен брой научни области, понастоящем COST се е превърнала в система за научно сътрудничество, обединяваща 34 държави (включително 27-те страни членки на Европейския съюз) плюс Израел (със статут на сътрудник) и покриваща 9 изследователки области - т.нар. Domains:
Към всяка област има Специализиран комитет (т.нар. Domain Committee), който се състои от експерти от съответната област, номинирани от националния координатор по COST. Специализираните комитети докладват на Комитета на висшите служители (Committee of Senior Officials - CSO) - главният орган за вземане на решения на COST. Те също така упражняват надзор върху стратегическото развитие на съответната област за която отговарят.

Какво финансира COST:
COST стимулира сътрудничеството на европейско ниво между национално финансирани изследователски дейности в областта на научните и техническите изследвания, а не финансира директно самите изследвания. Финансовите средства са предназначени за подпомагане на разходите по координацията на изследователките мрежи, т.нар. Actions, докато самите научни изследвания се финасират на национално ниво. Изследователските мрежи или т.нар. Actions (Акции) представляват мрежи от национално финансирани проекти, в които участват минимум 5 държави. Те обединяват различни научни екипи, като им осигуряват възможността да участват със свои собствени научни теми. Финансират се всички дейности, свързани с Акциите - работни срещи, семинари, научни посещения, публикации и др.

COST действа посредством т.нар. Open Call System - система на отворения конкурс. Предложенията се оценяват на 2 етапа. Два пъти годишно се събират предварителни предложения за проекти или т.нар. Pre-proposals. Предварителните предложения трябва да включват кратък преглед на предложението и на очаквания ефект от него (ок. 2 стр.). След тази предварителна селекция част от подадените Pre-proposals получават покана за представяне на пълно предложение - Full Proposal. Следва вътрешна процедура на обсъждане и одобрение, която продължава около 9 месеца. Документите се подават само по електронен път чрез официалния уебсайт на COST http://www.cost.esf.org/participate/open_call

Датите за събиране на Предварителните предложения за 2010 година са 27 март и 24 септември 2010.