Общоакадемични актове


 

Устав на Българската академия на науките

Етичен кодекс на служителите в Българската академия на науките  

Правила за подбор, назначаване и обучение на персонала в Българската академия на науките 

Договор за безвъзмездно предоставяне на средства за съфинансиране  

Договор за заем за предоставяне на оборотни средства  

Подпартида „Оборотни средства” - формуляр за кандидатстване и декларация 

 Подпартида „Съфинансиране” - формуляр за кандидатстване и декларация 

Правила за кандидатстване, изпълнение и  отчитане на проекти по международни финансиращи програми и/или проекти с външни възложители (2015-2016 г)

Правила за кандидатстване, изпълнение и отчитане на международни проекти (2012 г.)

Правила за набиране и изразходване на средствата на партида „Развитие“  - действащ до 31.12.2016 г.

Правила за набиране и изразходване на средствата на партида „Развитие“  - в сила от 01.01.2017 г.

Правилник за предоставяне на средства за съфинансиране и заемообразно предоставяне на оборотни средства за участието в проекти на самостоятелните звена на БАН от партида “Развитие“ 

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН

Правила за провеждане на избор на директори на самостоятелни звена на БАН

Методически указания и базисна атестационна карта за учен в БАН, приети от ОС на БАН на 19.04.2010г. (обновени на 20.05.2010г.) / .XLS формат

Правила за изпълнение на решения на Общото събрание на БАН относно извършване на структурни промени в БАН и преустройство на нейни самостоятелни научни звена

Методически указания за атестиране на научно-техническия и научно-помощния персонал, приети от УС на БАН 

Декларация за сътрудничество на структурите на бившата ДС

Правила за ползването на недвижимите имоти, собственост на БАН, от самостоятелните й звена (действащи до 25.10.2017 г.)

Правила за отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи - СОБСТВЕНОСТ НА БАН  

Договор за отдаване под наем 

Правилник за работа на Общото Събрание на БАН

Правилник за избиране на почетни членове на БАН

Статут за присъждане на почетното звание доктор хонорис кауза на БАН

Статут на Почетния знак на БАН “Марин Дринов”

Почетен знак “За заслуги към Българската академия на науките”

Статут на “Награда на БАН за журналисти”

Процедура за прилагане на закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (ЗПРКИ) в Българската академия на науките

Правила за издателска дейност на БАН (с приложения)

Правилник за дейността на консултативните научни съвети към УС на БАН

Правилник за дейността на Музейния съвет към Управителния съвет на Българска академия на науките

Правилник за определяне на условията и реда на настаняване на служители в жилищния фонд на БАН

Правила за ползването на недвижимите имоти, собственост на Българската академия на науките, от самостоятелните й звена (Променени с Решение на УС, Протокол № 15 от 26.10.2017 г.)

Правилник за отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи собственост на Българска академия на науките (Променени с Решение на УС, Протокол № 15 от 26.10.2017 г.)

 

 

 

Нормативни актове

 


 

Закон за Българската академия на науките

Закон за насърчаване на научните изследвания

Закон за развитие на академичния състав

Правилник на Фонд Научни изследвания

Правилник за организацията и дейността на Националния съвет за научни изследвания

Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България