facebook

Връзки

Университети в България

Софийски университет "Св. Кл. Охридски"

Технически университет - София

Университет за национално и световно стопанство

Университет по архитектура, строителство и Геодезия

Химико-технологичен и металургичен университет

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

Медицински университет - София

Предклиничен университетски център - София

Лесотехнически университет

Нов български университет

Висш медицински институт - Плевен

Русенски университет

Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов

Технически университет - Габрово

Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Висш селскостопански институт - Пловдив

Американски университет - Благоевград

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

Икономически университет - Варна

Технически университет - Варна

Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров"

Висше военновъздушно училище "Г. Бенковски" - Д. Митрополия

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Висше транспортно училище "Тодор Каблешков"

Бургаски свободен университет

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”