facebook

Публична лекция на тема „Проблеми на доказването в наказателния процес”

Петък, 15 Февруари 2013

dsc03 lektsiya ek.salkova-2Публична лекция на тема „Проблеми на доказването в наказателния процес” изнесе доц. д-р Екатерина Салкова – ръководител на Секцията по наказателноправни науки на Института за държавата и правото при БАН.

Лекцията се проведе в конферентната зала на Върховния касационен съд в Съдебната палата. Беше фокусирана върху основните проблеми на доказването, които са разгледани цялостно в монографичното изследване на лектора “Проблеми на доказването в наказателния процес”, С., Симолини, 2012 г, 206 стр.

Доказването е сърцевината на всеки един процес. Съвременната уредба на доказването в наказателния процес на Република България се основава до голяма степен на правила, въведени през 50-те години на миналия век, в съответствие с теоретичните разработки през съответния период. Промените в обществените условия, ръстът на престъпността през последните години и необходимостта от унифициране на правилата за доказване в държавите-членки на Европейския съюз, отново предизвикват вниманието на учените.

Целеното с проекта на Директива за европейска заповед за разследване заместване на фрагментарния режим на доказването по производства с трансграничен характер, въведен с рамковите решения, не би могло да бъде постигнато без унифициране на правилата за доказване в производства от наказателен характер, особено по въпроса за допустимостта на доказателствата. В тази връзка, при оценката на относимостта, допустимостта, достоверността и достатъчността на доказателствения материал, е необходимо да се отчитат спецификите на българския наказателен процес, в който през последните 70 години се обособяват трите понятия „доказателства”, „доказателствени средства” и „способи на доказване”. Имайки предвид това традиционно само за българския наказателен процес разграничение, са направени и съответни предложения de lege ferenda.

На лекцията присъстваха магистрати от софийските съдилища и прокуратури, учени от БАН, Академията на МВР и висшите училища, председателят и членове на Българската асоциация по криминология. След края на мултимедийната презентация се състоя дискусия с изказвания и въпроси към доц. д-р Екатерина Салкова.