facebook

СТРУКТУРНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ПРОМЕНИ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ЗВЕНА И ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА БАН

Вторник, 26 Февруари 2013

ban sgrada

ОС на БАН на своето заседание от 25.02.2013г. прие предложенията на Ръководството и УС на БАН за структурни и функционални промени на специализираните звена и Централно управление на БАН, а именно:

I. Към съответните институти на БАН чрез вливане, съгласно чл.123, ал.1, т.2 от КТ да преминат: 
                1) Център за приложни разработки – към Институт по металознание, съоръжения и технологии; 
                 2) Експериментална и развъдна база за опитни животни - гр. Сливница – към Институт по невробиология;

      3) Филиал на институт по техническа кибернетика и роботика – към Институт по системно инженерство и роботика;

      4) База за развитие и внедряване – физика – към ИЯИЯЕ.
СРОК 01.04.2013г.

II. “БАН - Централно Управление на БАН ” да се преименува в “БАН -Администрация”, като се извърши преструктуриране и съкращаване на щата, съгласно приложената таблица. 
СРОК 01.07.2013г.

III. Към “БАН – Администрация”, след като се извърши преструктуриране и съкращаване на щата, съгласно приложената таблица  за административно и финансово обслужване да преминат:

            1) Център за обучение;

            2) Единен център за иновации;

            3) Център за изследване на националната сигурност и отбрана;

           4) Научно-информационен център “Българска енциклопедия”.
СРОК 01.07.2013г.

 IV. Дейността на Социално-битов комплекс (СБК) съгласно чл.123, ал.1, т.3 от КТда се разпредели между:

Дом на учения – приема “Почивно дело”  .

БАН – Администрация – останалите дейности на СБК.
СРОК 01.10.2013г.

V. ОС на БАН възлага на Ръководството и УС на БАН, да внесе в ОС предложение за преструктуриране на Централна библиотека и Научнен архив. 
СРОК 30.06.2013г.

 С Т Р У К Т У Р А   Н А   Б А Н - А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я