facebook

Нова книга на чл.-кор. Светлана Куюмджиева

Сряда, 10 Януари 2018

9781138297814Kujumdzieva, Svetlana. The Hymnographic Book of Tropologion. Sources, Liturgy and Chant Repertory. Routledge, London-NY, 2018, 194 р.

В новоиздадената книга се проучва Тропологът, една от най-ранните химнографски богослужебни книги на Източната християнска църква, съдържаща песенен репертоар за целогодишния богослужебен празничен кръг. Проучването й показва, че това е била универсалната химнографска книга на Източната църква, получила голямо разпространение в целия източен християнски свят, в това число и в Южна Италия.

В употреба е била докъм XII в. Изследвани са извори на гръцки, грузински, сирийски и арменски език, като са приведени данни за съществували извори и на старобългарски език. През IX в. книгата особено се разработва във водещия християнски център на Изток, Студийския манастир в Константинопол. Обемът й нараства извънредно много по отношение на празници, произведения, жанрове и автори и тя започва да се разделя на отделни части, запазвайки универсалното си наименование Трополог.

Формирането на основните съвременни химнографски богослужебни книги става на основата на „разрояването“ на тази книга във времето между края на Х и XII в. Привеждат се аргументи, че това е химнографската книга, която са ползвали в богослужение светите братя Кирил и Методий. Учениците им, дошли в България след 885 г., са участвали в разработването на отделните й части, съобразявайки ги с официалния книжовен език в страната, както и с работата на най-изтъкнати химнографи, като Теодор Студит и Йосиф Химнописец. С това те са положили основите на съвременните химнографски богослужебни книги на старобългарски език.

Новоиздадената книга представя научна новост по отношение проучването на ранните химнографски книги, за които все още твърде малко се знае и по които активно се работи и в международен план. В този аспект тя е принос не само в българската, но и в международната медиевистична наука. Подробна информация за нея може да се види на:

https://www.routledge.com/The-Hymnographic-Book-of-Tropologion-Sources-Liturgy-and-Chant-Repertory/Kujumdzieva/p/book/9781138297814