facebook

Правителството одобри проекта на споразумение с Българска академия на науките

Сряда, 03 Януари 2018

BAN-LOGOПравителството одобри проекта на споразумение с Българска академия на науките, в което двете страни се договарят да работят съвместно за по-силно обвързване на научната дейност и финансирането на БАН с конкретни обществено значими, секторни или институционални задачи.

На Министерството на образованието и науката се възлага да изработи в сътрудничество с представители на научната общност механизъм за диференциран ръст на субсидията за стипендии на докторантите в зависимост от показателите от научната дейност и резултатите на научните организации и висшите училища. С участието на останалите министерства и на научната общност МОН ще изготви и предложи за утвърждаване от правителството проекти на национални научни програми за финансиране на научни дейности с потенциално висока обществена възвращаемост.

С отделно постановление Министерският съвет отпусна предвидения в одобреното споразумение допълнително финансиране за БАН за 2018 г. в размер на 15 млн. лева за сметка на планираните в централния бюджет средства за наука. То ще бъде разпределено между звената на БАН въз основа на резултатите и оценката за научната дейност.