facebook

Първа среща по европейски проект ИНЕРА на ИФТТ-БАН

Петък, 06 Декември 2013

inera iftt1На  5-ти и 6-ти декември 2013 г. в Института по физика на твърдото тяло към БАН (ИФТТ-БАН) се проведе първа среща по проект ИНЕРА.

Целта на проекта е  да се повишат и консолидират натрупаните знания и опит в Института по физика на твърдото тяло, както и в други институти на БАН и на Физическия факултет на СУ ”Св. Кл. Охридски”, в областта на мултифункционалните структури и прибори.

Във форума, освен българските представители, взеха участие г-жа Carmen Madrid Gonzalez от отдел „Регионално измерение на иновациите“ на генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ към Европейската комисия и изявени учени от поддържащите партньорски организации по проекта: проф. Claes-Goran Grangvist от Швеция, проф. Andzej Szewczyk и проф. Krzistof Rogacki от Полша, д-р Людмила Пеева от Великобритания и д-р Sander Nijdam от Холандия.

В рамките на срещата бяха направени презентации от координатора на проекта акад. Александър Петров, от доц. Емил Влахов, отговорен изпълнител на проекта и от г-жа Carmen Madrid Gonzalez, отговаряща за проекта в ЕК.

На две последователни заседания на Консултативния съвет и на Надзорния комитет бяха дискутирани целите и значимостта на проекта, както и начините за преодоляване на трудностите при неговото реализиране. Представителите на партниращите организации представиха своя иновационен опит в областта на технологията и оптимизацията на многофункционални структури и прибори.

В резултат на проведените  презентации и дискусии бяха определени допирните точки за провеждане на съвместни научни изследвания от международните работни колективи, които ще бъдат създадени за целите на проекта.

Проектът ИНЕРА „Повишаване на капацитета на ИФТТ БАН в областта на многофункионалните наноструктури” (INERA – „Research and Innovation Capacity Strengthening of ISSP-BAS in Multifunctional Nanostructures” по Европейски конкурс REGPOT-2012-2013-1, с бенефициент ИФТТ стартира на 15.10.2013 г. и е с продължителност 42 месеца. Общият бюджет на проекта е 4 541 368 евро, като Европейския финансов принос е 4 053 611 евро.

inera iftt2

inera iftt4