facebook

Институтът по математика и информатика към БАН организира Трета международна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство” (Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage – DiPP 2013)

Петък, 13 Септември 2013

doc4.1309От 18 до 21 септември 2013 в град Велико Търново под патронажа на ЮНЕСКО ще се проведе Третата международна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство” (DIPP2013). Целта е представяне на иновации, проекти, научни и научно-приложни разработки в областта на цифровизацията, документирането, архивирането, представянето и запазването на световно и национално материално и нематериално културно и научно наследство.

Откриване на конференцията: 18 септември 2013 от 11:00 ч. в музей „Възраждане и Учредително събрание” – Регионален исторически музей – Велико Търново.

Основен фокус е осигуряването на отворен достъп до цифровизирано национално културно и научно наследство и следването на устойчиви политики за продължаващото им цифрово съхранение и опазване. Приоритетно направление е цифровото представяне и съхранение на паметници на културата и историята в условия на риск.

На форума ще бъдат демонстрирани иновативни технологии и прототипи, в т.ч. цифрови хранилища, цифрови архиви, виртуални музеи и цифрови библиотеки, резултат на утвърдени практики и постижения в областта. Обществени и специализирани библиотеки, музеи, галерии, архиви, центрове, изследователски институции и университети (национални и чуждестранни) са поканени да вземат участие и да обменят опит, идеи, познания и добри практики от областта.

Конференцията ще се проведе от 18 до 21 септември 2013 и ще бъдат представени повече от 30 научни доклада и множество национални и международни проекти за цифровизация и цифрово опазване на културното и научно наследство.

По време на форума са организирани редица съпътстващи събития – изложба „Разрушение и съзидание” по проект „Майсторът и времето” за цифровизация на творчеството на Майстор Колю Фичето, семинар „Електронни книги и електронно заемане – предизвикателства и възможности”, дискусионни форуми по проблемите за цифрово представяне и съхранение на паметници на културата в условия на риск и насърчаване на свободното движение на идеи и всеобщ достъп до културна и научна информация. 

В рамките на третата международна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство” – DiPP2013 ще бъде проведен национален информационен ден и семинар „Отворен достъп до научна информация” със следните теми:
• Развитие на отворения достъп до научни изследвания и научна информация;
• Бизнес модели, авторски права и лицензи при отворен достъп;
• Стратегии за пропагандиране на отворения достъп;
• Примери на политики за развитие и пропагандиране на отворения достъп на национално и институционално ниво;
• Препоръки за развитие на политиките за пропагандиране на отворен достъп.

На националния информационен ден „Отворен достъп до научна информация” са поканени да участват представители на национални институции, отговорни за развитието на политиките за отворен достъп, представители  на български академични институции, активни в провеждането на политика за отворен достъп, както и програмни специалисти на ЮНЕСКО от департамент „Отворен достъп и научна информация, ИКТ и наука”. Националният информационен ден и семинар „Отворен достъп до научна информация” е организиран по проекти OpenAIRE „Инфраструктура за отворен достъп за изследвания в Европа” и OpenAIREplus.

Като лектори ще участват водещи специалисти в областта на цифровото представяне и опазване на културно-историческо наследство от САЩ, Чехия, Франция, Унгария, Русия, Гърция, Румъния, Украйна и др.

Основен организатор: Институт по математика и информатика при Българската академия на науките (ИМИ-БАН)
Съорганизатори: Община Велико Търново, Регионален исторически музей – Велико Търново, Регионална народна библиотека „П. Р. Славейков” – Велико Търново, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”
Домакини на събитието: Регионален исторически музей – Велико Търново и Регионална народна библиотека „П. Р. Славейков” – Велико Търново.

Програмата на конференцията е достъпна през официалния сайт на конференцията: http://dipp2013.math.bas.bg